Аутсорсинг на ТРЗ или ТРЗ при Вас

Ние Ви предлагаме аутсорсинг на ТРЗ услуги

Какво означава това?

Ние можем да извършим изнасяне на всички ТРЗ услуги.

Ние можем изнесено да извършваме администриране на персонала и изчисляване на възнагражденията на Вашите служители.

Изнасяйки ТРЗ услугите ние гарантираме едно високо ниво на конфиденциалност на нивата на заплащане на нашите клиенти.

Ние Ви предоставяме една професионална ТРЗ услуга за изчисляване на възнаграждения, извършена от много добри специалисти.

Предлаганите ТРЗ услуги могат да бъдат извършвани в офис на клиента

Какво означава това?

Ние можем да дойдем при Вас във вашият офис, да работим съвместно с Вашият счетоводен отдел и HR отдел. Можем да извършим ТРЗ услуги, с желан от Вас ТРЗ (Payroll) софтуер, да запазим, да поддържаме и допълваме Вашата досегашна база от данни за персонала. Съвместно можем да работим с Вашата служба по трудова медицина.

Можем да извършим консултации по поставени трудови и други ТРЗ въпроси, като дойдем при Вас в удобно за Вас време.

Това, което Ви предлагаме са нашето знание, време и способности.

Ако имате въпроси или желаете да отправите запитване за оферта можете да използвате нашата контактна форма.

 • Консултации и изготвяне на необходимите документи по сключване, изменение и прекратяване на трудови договори

 • Регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратявания на трудови договори в НАП

 • Консултации и изготвяне на длъжностни характеристики и изменения в тях

 • Създаване и поддържане на досиета на служителите на нашите клиенти

 • Поддържане на архив на трудови досиета

 • Попълване трудов стаж в трудови книжки

 • Изготвяне на длъжностно щатно разписание

 • Консултации по възникнали казуси

 • Изготвяна на договори за управление и контрол

 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми към тях

 • Попълване и подаване на Годишни данъчни декларации на физически лица

 • Попълване на осигурителен стаж и заверяване на осигурителни книжки

 • Изчисляване на работни заплати на служители

 • Изчисляване на социални придобивки на служители

 • Обработка и изчисляване на отпуски и болнични

 • Изготвяне на графици за работа

 • Изготвяне на фишове за работни заплати

 • Изготвяне на ведомости за работни заплати

 • Изготвяне на рекапитулации и справки за задължения към НАП

 • Изготвяне на справки за използване на полагащ се платен отпуск на служители

 • Изготвяне на справки за разходите на фирмите за труд и социално осигуряване

 • Издаване на служебни бележки на служители, както и на Удостоверения за пенсиониране (Образец УП-2 и УП-3)

 • Подаване на болнични в НОИ

 • Изготвяне и подаване на Декларация 1 и Декларация 6 в НАП

 • Попълване и представяне на платежни документи а задълженията към НАП, които касаят осигурителни вноски и плащане на данък по ЗДДФЛ

 • Изготвяне на платежни на изплащане на работни заплати

 • Представляване на нашите клиенти пред осигурителни и данъчни органи, както и пред Инспекция по труда във връзка с извършени проверки и ревизии

 • Изготвяне на правилник за вътрешен трудов ред

 • Изготвяне на вътрешни правила за работната заплата

 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа

 • Изготвяне на програма за начален инструктаж и инструктаж на работното място

 • Проверка на инструктажни книги

 • Изготвяне на вътрешно – фирмени заповеди по ЗБУТ

 • Попълване и подаване на Декларация по чл.15 по ЗЗБУТ

 • Посредничество със службите по трудова медицина