Трудовата книжка е официален документ в който се вписват обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, според чл. 347 от КТ. Трудовата книжна е удостоверителен документ и там се отразяват факти свързани с работата на едно лице по трудово правоотношение. В трудовата книжка се вписват следните данни:

 • име, дата и място на раждането на работника или служителя;
 • адрес;
 • номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;
 • образование, професия, специалност;
 • заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);
 • уговореното трудово възнаграждение;
 • дата на постъпване на работа;
 • дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс);
 • продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
 • изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
 • запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е на работа по трудово правоотношение.

Договора за управление се сключва по реда на Търговския закон. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик, чл. 141 ал.7 от ТЗ.

Договорът за управление не поражда трудови отношения и по него не следва да се зачита трудов стаж и не следва да се вписва в трудовата книжка.

Осигуряването на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се извършва по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.