Имаме работници които работят на сумирано изчисляване на работното време за период от 3 месеца. Последната смяна започва в 17:00 ч. и свършва 01:00 часа. Кога трябва да изчислим възнаграждението за нощен труд? И кога трябва да правим приравняването на нощните към дневни часове, всеки месец или на края на третия месец?

Нощен е трудът, полаган от пълнолетни работници и служители, в интервала между 22.00 ч. и 06.00 ч.; а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст – от 20,00 ч. до 06,00 ч.
Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет.
Съгласно чл. 8 НСОРЗ за всеки отработен нощен час или за част от него между 22.00 и 6.00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер, не по-малък от 0,25 лв. Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд се заплаща всеки месец. Възнаграждението не е обвързано с календарният период, за който работодателя е установил сумирано изчисляване на работното време.
При сумирано изчисляване на работното време нощните часове за смени с 4 и повече часа нощен труд се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време – 1,143, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. (чл. 9 ал.2 от НСОРЗ). В този смисъл приравняването на нощите часове в дневни се извършва през всеки месец, в който е положен труда. От тук следва и допълнителното трудово възнаграждение, представляващо увеличение с коефицент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време се дължи и начислява за месеца, през който е положен труда.