Трудов договор сключен по реда на чл. 114 от КТ, „Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж“. Тези дни трябва да са фиксирани в самия договор или в него да бъде договорено дните да се определят от работодателя с месечен график.

Продължителността на работното време през определените дни може да бъде както пълна за 8 часа, така и непълна (2 часа).

Основно трудово правоотношение е именно това е трудово правоотношение, което е възникнало, и съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. В този случай няма значение основанието на което е сключен договора.

В случая договора по чл. 114 от КТ може да съществува и самостоятелно, работодателя трябва да прецени, кой е основният и кой допълнителният договор. За основен договор трябва да се вземе първият възникнал по време.

В случай че първият по време трудов договор е този, сключен по чл. 114 от КТ, то той трябва да бъде приет за основен, и това трудово правоотношение се вписва в трудовата книжка. Вторият трудов договор е за допълнителен труд и не се отразява в трудовата книжка. При прекратяването му, на лицето трябва да се издадат удостоверения по образец УП-2 и УП-3.