Задължение на работодателя за издаването на документи.

По писмено искане на работника или служителя, работодателят в 14-дневен срок е длъжен да издаде и предостави всички необходими документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, както и обективна длъжностна характеристика, при спазване на изискванията на чл. 128а от КТ. Това задължение на работодателя се отнася за всички работници и служители, независимо в какъв период от време те са работили при него.

Работодателят е задължен също така, при поискване от работника или служителя да предостави извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения, според чл. 128 ал.3 от КТ.

В сила от 17.07.2015 г е създаден чл. 128б от КТ, където е определено задължението на работодателя да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Работодателят е задължен по писменно искане на работникът или служителят на предостави заверени копия от документите в трудовото му досие(чл.128б ал.3 от КТ)

Когато работника или служителя се нуждае от документи свързани с трудовото му правоотношение, то той трябва да оформи искането си в писменна форма, като посочи от точната информация от която му трябва.

Би трябвало също така искането да се заведе /входира в деловодството на работодателя. То може да бъде връчено и чрез писмо с обратна разписка.

Работодателят от своя страна удостоверява изпълнението на своето задължение като предостави исканите документи срещу подпис и дата от служителя или от упълномощено от него лице. Документите могат да се изпратят и с писмо с обратна разписка.