Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството и със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година(чл. 169 ал.1 от Кодекса на труда). Право на този вид отпуск имат тези служители които учат в задочна, дистанционна форма на обучение, вечерно обучение и не са прекъснали трудовата си дейност. При завършването на обучението служителя трябва да е придобил съответният вид образователна степен.
Този отпуск може да се ползва наведнъж или на части, в зависимост от нуждите на обучаващия се.

Служителят трябва да отправи молба в писмена форма до работодателя в свободен текст и към молбата би трябвало да бъде приложен и документ от университета, който да удостовери датите на учебните занятия.

Преценката за разрешаване на ползването на този отпуск е единствено на работодателя, който фактически преценява дали това обучение е (ще бъде) в полза на производството или бизнеса. Съгласието на работодателя се дава в писмена форма и дадено веднъж то не може да бъде оттеглено и е за всички години на обучение. Работника или служителя трябва да представи студентска книжка или друг документ за удостоверяване на посещението на занятията в последствие. Този отпуск не може да се ползва от рабoтник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини (чл. 169 ал.2 от КТ)

Работниците или служителите, на които е разрешено обучение по чл. 169 ал.1 от КТ имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. Този отпуск се полага само веднъж в рамките на обучението, по учебната програмата. Задължително условие за ползването му е да имате съгласие от работодателя, дадено в писмена форма(чл. 52 от НРВПО).

Учебните отпуски са специфичен вид отпуск и ако не бъдат използвани пълен размер през съответната учебна година, неизползваният размер не може да се ползва в следващата година.