Редът и начинът за определяне и изчисляване на допълнителните трудови възнаграждения на работниците и служителите са регламентирани в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. За придобит трудов стаж и професионален опит в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение (чл.12 ал.1 от НСОРЗ).

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности; зачита се също така и времето през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяна на работодателя в случаи по чл. 123 и 123а от КТ.

При определянето на продължителността на трудовия стаж и професионален опит с оглед определяне на правото и размера на допълнителното трудово възнаграждение работодателят следва да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. За сходни професии се определят онези, за които придобитите знания, умения и професионален опит на лицата им дават възможност да изпълняват възложената работа на конкретно работно място или на конкретна длъжност.

Условията, при които се зачита сходството на професията съобразно характера на работата спрямо определена длъжност в предприятието би трябвало да се укажат и утвърдят във вътрешни правила за работната заплата в предприятието.

Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Този стаж се установява с трудова книжка или други удостоверения, които работникът или служителят представя на работодателя при постъпване на работа. В случай че тези удостоверителни документи се представят по-късно, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изчислява и се изплаща от първо число на месеца, следващ датата на представяне на документите.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.